چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393

انواع نمایشنامه !

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    نوع مطلب :کلاس بازیگری مجازی ،

1- نمایشنامه کمدی:
به نمایشنامه هائی اطلاق میگردد که موضوع داستان آن خنده آور، شاد و نشاط آور باشد

2- نمایشنامه درام:
اگر موضوع داستان نمایشنامه چنان باشد که در آن اشخاص بازی تصاویر واقعی از زندگی را نشان دهند نمایشنامه درام خواهد بود.

3- نمایشنامه ملودرام:
ممکن است درام مایه ای از کمدی نیز داشته باشد که در اینصورت به آن نمایشنامه ملودرام گویندکه گاهی این مسئله بصورت پایان خوش نمایش نمود می یابد.

4- نمایشنامه تراژدی:
اگر نمایشنامه وقایع فوق العاده مصیبت بار و غم انگیز نظیر مرگ پدر، برادر،فرزند و …را نمایش دهد در زمره ی نمایشنامه های تراژیک یا تراژدی می گنجد.

5- نمایشنامه طنز:
گاهی نمایشنامه های کمدی حاوی پیام نیز می باشندکه ممکن است تلخ و گزنده یا حتی سیاه نما هم باشند، این نمایشنامه ها طنز هستند.

6- نمایشنامه هجو:
چنانچه نمایشنامه در بیان حالات کمدی یا طنز دردام مسخره کردن افراد یا موضوعات بیافتد نمایشنامه در زمره ی نمایشنامه های هجو شناخته می شود.

7- نمایشنامه لغو:
نمایشنامه های طنز یا هجوی که بصورت بی بند وبار مسائل خانوادگی و غیر اخلاقی را مطرح نمایند در این دسته می گنجند.


سه شنبه 30 اردیبهشت 1393

نمایشنامه چیست !

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    نوع مطلب :کلاس بازیگری مجازی ،

نمایشنامه متنی است که نمایش از روی آن خوانده، تمرین و اجرا می شود و آن یکی از انواع متون ادبی است که برای نمایش تنظیم می شود. در آغاز نمایشنامه بعد از آوردن نام آن اشخاص نمایش یا شخصیت های نمایشنامه نام برده می شوندوسپس شرح مختصری از محیط داستان، سن وسال و قد و چهره ی اشخاص داده شده و بعد گفتگوی اشخاص آورده می شود. کارها و حرکات بازیگران داخل کروشه() و اگر حجم زیادی داشته باشد با حروف ریزتر چاپ می گردد. نمایش اغلب به چند قسمت تقسیم می شود و هر قسمت با پایین آمدن یا کشیدن پرده ای خاتمه می یابدو قسمت بعدی با بالا یا کناررفتن پرده شروع می شود، از این رو هر قسمت از نمایش را " پرده " گویند.

چگونگی آرایش هر پرده هم در ابتدای هر پرده می آید.
هر پرده هم ممکن است به قسمت های کوچکتری تقسیم شود که با روشن و خاموش شدن نور اعلام گردد که به هر قسمت یک " صحنه "گویند.


دوشنبه 29 اردیبهشت 1393

نمایش یا تئاتر . . .

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    نوع مطلب :کلاس بازیگری مجازی ،

نمایش در زبان فارسی ترجمه ی تئاتر است و آن هنری است که از چند هنر دیگر ترکیب یافته است. در نمایش بازیگران خود را به جای قهرمانان و اشخاص داستان می گذارندو وقایعی را که بر سر قهرمانان آمده است با حرکات و اعمال و گفتار خود یک به یک در روی صحنه مجسم می کنند. در نمایش از ادبیات ، موسیقی ، نقاشی و حتی حجاری و معماری و برخی هنرهای دیگر استفاده می شودبنابراین آن را کامل ترین هنرها می نامند.

نمایش در سراسر گیتی به اشکال مختلف متداول است و در بعضی از کشورها سابقه ی آن به زمانهای بسیار دور تعلق دارد.در ایران نیز نمایش از زمانهای قدیم متداول بوده است، نمایش حاجی فیروزنوروزی بازی و ... از قدیم در عید نوروز برگزار می شده است. نمایشهای سوگواری ، نقالی ، تئاتر روحوضی ، تعزیه و شبیه خوانی از دیگر اشکال نمایشی در گذشته بوده است.

اصل و منشا’ نمایشی را که اکنون در سرتاسر جهان رواج دارد به کشور یونان نسبت می دهند(هرچند که پیش از آن نیز نمونه هائی موجود بوده است) یونانیان قدیم خدایان متعددی داشتندو آنها را پرستش می کردندو در اوقات خاصی برای بزرگداشت یا پرستش آنها جشن هائی ترتیب می دادند. در این جشن ها نمایشهائی نیز برگزار می شد.محل نمایش اغلب دامنه ی تپه ای بود که میان آن فرو رفتگی داشت. سینه ی تپه را پله پله می کردندتا تماشاگران بر آنها بنشینند و در پایین، زمین مسطحی را به بازیگرا ن وگروه خوانندگان اختصاص می دادند. جمعیتی که برای نمایش در محل گرد می آمدند گاهی از بیست هزار نفرهم تجاوز می کرد.

نمایش در قرن پنجم پیش از میلاد به اوج عظمت و اعتلای خود رسیدو نمایشنامه نویسان بزرگی در این قرن ظهور کردند.
آشیل، سوفوکل و اوریپید بعنوان مبدعان نمایشنامه نویسی نوین گوهری را در تاریخ بشریت نهادینه کردند که امروزه با وجود پیدایش سینما و فیلم و نفوذ بی سابقه ی آن در همه ی کشورهای جهان، نمایش اهمیت و اعتبار خود را از دست نداده است و امروزه از جهت پرورش قوای ذهنی کودکان و نوجوانان ارزش جدیدی از نظر تربیتی پیدا کرده است.ش


شنبه 27 اردیبهشت 1393

بازیگری چیست ؟

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    نوع مطلب :کلاس بازیگری مجازی ،

بازیگری درتعریف عینی یعنی حضور زنده ی بازی گر بر صحنه
دراین جا "حضور" یعنی اشغال بخشی ازفضا توسط بدن؛

قید« زنده»یعنی آن حضور (بدن) با اندیشه و احساس توأم است ؛ و«صحنه » در این تعریف یعنی هرنوع فضای بازی .

پس بازیگر در هر مکتبی مشق کرده باشد ،با هر شیوه ای به نقش رسیده باشد ،نمایش اش هر سبک زیبا یی شناختی داشته باشد ،کارش از این سه جنبه داوری می شود :
1)جنبةبدنی (فیزیکی) یا تکنیکی ؛
2)جنبة ذهنی یا اندیشه ای ؛
3)جنبه حسی یا روحی

جنبه بدنی یا تکنیکی در یک کلام یعنی چگونگی حضور بدنی بازیگر بر صحنه . این حضور گاه ساکن است (بازیگر درجا وبی حرکت ایستاده ،نشسته خوابیده ،یا ....)گاه متحرک: حرکت آن گاه درجاست (بازیگر در جا ،سر ودست وتنه و اعضای صورت اش حرکت‌می دهد وبا لوازم بازی اش کارمی کند وتغییرمکانی ندارد )گاه توأم با جابجایی (بازیگر در صحنه جابجا می شود وتغییر مکان دارد ،یعنی پایین وبالا یا چپ وراست می‌رود)؛‌ درهمةاین احوال گاه با بیان همراه است وگاه بی صدا یا بی کلام است ؛وسرانجام، گاه فردی است ،گاه جمعی . پس این جنبه مشتمل است بر همة آنچه تماشاگر از بازیگر می‌بیند ومی شنود .

این دیده ها وشنیده ها زمانی برتماشاگر تأثیر میگذارند که باورشوند .ونخستین شرط باور شدن شان این است که دست کم راحت و روان انجام شوند .بازی راحت و روان در صورتی میسر است که بازیگر بر بدن وبیان خود شناخت وتسلط داشته باشد .بسیاری معتقدند که فقط این جنبه ازکار بازیگر ی آموختنی است . جنبه‌ی تکنیکی یا بدنی کار بازیگر یعنی جنبه ی مر بوط به شناخت وتسلط بازی گر بر بدن و بیان خود . شناخت و تسلط بربدن و بیان در بازی گری هریک بحث و فصلی مستقل ،مهم ومفصل است .

در جنبةذهنی یا اندیشه ای موضوع بررسی این است که با زیگر چگونه شخصیت نقش خود رااز زوایای مختلف تجزیه و تحلیل می کند – به افکار او ،احساسات و عواطف او ، اعمال او رابطه ای که با نمایش ودیگر نقش های آن دارد پی می برد. این جنبة از کار بازیگر ،نمود بیرونی چندانی ندارد .حرکت و احساس تجلی بیرونی دارند ، اما اندیشه ؟ تماشاگر معمولا"به نحوه ی مواجهه ی بازیگر با این دسته از مسائل نقش کاری ندارد و در واقع فقط نتایج این جنبه را می بیند . اما شکی نیست که بازیگر اگر از این نظر ضعفی داشته باشد ،نمی تواند نقش راگویا ،دقیق وباورکردنی بنمایاند .

جنبة احساسی یاروحی رابسیاری عالی ترین جنبةکار بازیگر می دانند و بر این باورند که این جنبه چندان آموزش دادنی نیست .
بنابراین باور،بیش تر بازیگران درجنبه های اول ودوم تبحر پیدا می کنند واز این مرحله فراترنمی روند ودر نهایت می شوند«بازیگر خوب » یا به تعبیری «تکنیکی » ،که گاهی تا مرتبه ی «ستاره شدن » نیز پیش می روند ،اما تا در جنبه ی احساسی یا روحی پرورده و استاد نشوند «بازیگر بزرگ »نمی شوند – بازی چنین بازیگرانی است که سالها درخاطر می ماند.


یکشنبه 31 فروردین 1393

شیوه نامه جدید رسید!

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    

شیوه نامه های برگزاری جشنواره استانی تئاتر و جشن اردیبهشت تئاتر، چند روز پیش از سوی مرکز هنرهای نمایشی به دفاتر انجمن نمایش استان های گوناگون کشور رسید.
در همین راستا رییس انجمن هنرهای نمایش استان یزد در گفتگو با سایت انجمن نمایش یزد گفت: با توجه به اینکه شیوه نامه جشنواره تئاتراستان ها ازمرکز هنرهای نمایش چند روز پیش- 26 فروردین- به دست ما رسید و با توجه تفکیک زمان برگزاری جشنواره تئاتر در استان های گوناگون، ما ناچاریم با توجه به تاریخی که برای برگزاری جشنواره تئاتر در یزد مشخص کرده اند، زمان بازخوانی وبازبینی نهایی برای شرکت در بیست چهارمین جشنواره استانی تئاتر را کاهش دهیم.


محمدرضا ابوالحسنی افزود: بنابراین باید به آگاهی دوستان تئاتری برسانیم که آخرین زمان برای فرستادن متن به دبیرخانه جشنواره 20 اردیبهشت 93 خواهد بود.
وی ادامه داد: همه هنرمندان استان که خواهان شرکت در جشنواره تئاتر پیش رو هستند، می بایست برای تسریع درانجام کار (جهت ارائه متن)، نمایشنامه های انتخابی خود را دروقت اداری به آقای علی شکاری کارشناس تئاتر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و عصرها به دبیرخانه انجمن به آقای گلکار تحویل دهند.
ابوالحسنی از هنرمندان تئاتر خواست هنگام تحویل متن خود، حتماً رسید آن را دریافت کنند.
وی همچنین سفارش کرد تا هنرمندان تئاتر بندهای گوناگون شیوه نامه حتما و با دقت بخوانند. 
این پیشکسوت تئاتر گفت: بنا به آنچه در شیوه نامه آمده اجراهای عمومی نمایش هایی که خواهان شرکت در جشنوره هستند باید تا پنجم شهریورماه 93 به پایان برسد و این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود.
وی افزود: زمان بندی سالن ها برای تمرین واجرا درشهرستان های استان توسط رؤسای انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ها برنامه ریزی می شود واولویت هم با کارگردانان با سابقه و با تجربه است.
رئیس انجمن هنرهای نمایش استان یزد در پایان گفت: بر اساس طرح یک ساله 92 و در راستای حرفه ای سازی،انجمن نمایش یزد از تولیدات هنرمندانی که می توانند کاری درخور توجه ارائه نمایند وهمچنین بتوانند امتیازات فنی تعیین شده توسط هیئت بازبینی ستاد جشنواره را بدست آورند،  حمایت ویژه ای خواهد کرد.
 
گفتنی است گزیده ای از شیوه نامه برگزاری جشنواره استانی تئاتر در پی آمده است.
 


جمعه 2 اسفند 1392

پایان نمایش راز جنگل ما...متاسفانه!

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    

نمایش کودک " راز جنگل ما " با سی اجرا به کار خود پایان داد.

این نمایش که با استقبال خوب مدارس مواجه شد،روزانه با 3 سانس اجرا به کار خود پایان داد. متاسفانه با وجود اینکه از مسئولین بالا رتبه ی اردکان بابت حضور در این نمایش دعوت به عمل آمده بود به غیر از شورای محترم شهرداری دیگر مسئولین علی الخصوص فرماندار محترم جناب آقای کمالی شرکت به عمل نیاوردند.انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اردکان ضمن تشکر از ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی،از ریاست محترم آموزش و پرورش جناب آقای اشرفیان و مسؤل محترم فرهنگی آموزش و پرورش و رییس دفتر دکتر تابش جناب آقای اسدیان،بابت همکاری با این انجمن کمال تشکر و قدردانی را دارد...

امید است مسئولین محترم شهرستان همچون ریاست محترم جمهوری حضرت حجه الاسلام والمسلمین حسن روحانی که علاقه اش در بین هنرها ابتدا به هنر تئاتر می باشد ، حمایت لازم را را به عمل آورند.


سه شنبه 29 بهمن 1392

علی زمانیان خوش درخشید . . .

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    

نظر به پیگیری های بعمل آمده توسط علی زمانیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردکان و همکاری فرماندار،شهردار،و اعضای شورای شهر شهرستان اردکان طی جلسه ای باحضور جناب آقای ایل بیگی مدیرعامل انجمن سینما جوانان ایران وهیئت همراه ضمن بررسی تمامی مشکلات چندین ساله سینما آزادی اردکان مقرر گردید توسط شهرداری سینما آزادی خریداری گردد که با توافق به عمل آمده سینما آزادی اردکان از انجمن سینما جوانان ایران خریداری گردید.


پنجشنبه 10 بهمن 1392

نمایشنامه خوانی در تالار فرهنگ

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    

انجمن هنرهای نمایشی اردکان به مناسبت دهه ی فجر به مدت سه شب مراسم نمایشنامه خوانی برگزار خواهد نمود .
جدول نمایش های اجرایی در این سه شب به شرح ذیل می باشد :

شنبه 1392/11/12 ساعت هفت شب
                     نمایش "وین شرح بی نهایت" به کارگردانی شاهپور زمانیان

یکشنبه 1392/11/13 ساعت هفت شب
                     نمایش "یک کاسه نذر" به کارگردانی افسانه زمانیان

دوشنبه 1392/11/14 ساعت هفت شب
                      نمایش "به ماهی نگو راه دریا کجاست " به کارگردانی یوسف بهجتی


نمایش "یک کاسه نذر" با موضوع فرهنگ عاشورایی و دفاع مقدس به کارگردانی خانم افسانه زمانیان به اولین جشنواره نمایشنامه خوانی شهرستان اشکذر راه یافت ، این نمایش در تاریخ دوازده بهمن راس ساعت 9 صبح در بخش مسابقه این جشنواره به روی صحنه خواهد رفت.


دوشنبه 7 بهمن 1392

انجمن هنرهای نمایشی حمایت می کند

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    


رییس انجمن هنرهای نمایشی، آقای علی هاتفی اردکانی خبر داد که این انجمن به مناسبت دهه ی مبارک فجر و ایام نوروز از نمایش های میدانی (خیابانی) و صحنه ای با موضوع کمدی حمایت می کند ، در صورت تمایل درخواست خود را به این انجمن تحویل داده و با صدور مجوز از ریاست محترم ارشاد ،فعالیت خود را آغاز کنید.


یکشنبه 6 بهمن 1392

کرشمه ی خسروانی

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    

امشب،رییس انجمن هنرهای نمایشی اردکان به همراه جمعی از اعضای این انجمن،که به طور ویژه از طرف کارگردان دعوت شده بودند،به تماشای این نمایش"کرشمه ی خسروانی"به کارگردانی استاد حسین پیغمبری،رفتند.
در پایان،هاتفی،رییس انجمن هنرهای نمایشی اردکان به خاطر اجرای عالی این نمایش،از کارگردان،بازیگران و کلیه اعضای این اثر موفق هنری،تشکر و قدردانی کرد.ضمنا،رییس انجمن موسیقی و آقای حسین فتوحی و آقای رسول شجاعی از پیشکسوتان این عرصه هنری از مهمانان بودند.
ضمنمنخوم


شنبه 5 بهمن 1392

یک کاسه نذر . . .

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    نمایش یک کاسه نذر به کارگردانی افسانه زمانیان به اولین جشنواره نمایشنامه خوانی در صدوق
راه یافت .


چهارشنبه 2 بهمن 1392

راز جنگل ما . . .

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    

به مناسبت دهه ی فجر نمایشی با موضوع کودک در تالار فرهنگ به روی صحنه می رود .
این نمایش به کارگردانی سرکار خانم سیده هدی موسوی و نویسندگی منصور ناصری می باشد .
راز جنگل ما . . .
شیر سلطان جنگل وصیت می کند که 14 روز بعد از مرگش وصیت نامه او را بخوانند تا جانشینی برای وی مشخص شود و . . .


یکشنبه 29 دی 1392

جشنواره نمایشنامه خوانی

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    

سه اثر نمایشی از اردکان به مرحله ی باز بینی اولین جشنواره ی نمایشنامه خوانی در شهرستان صدوق ، راه یافت .
بازبینی این سه اثر در روز دوشنبه مورخ سی ام دی ماه می باشد .

نمایش وین شرح بی نهایت به کارگردانی شاهپور زمانیان ، نمایش یک کاسه نذر به کارگردانی افسانه زمانیان و نمایش به ماهی نگو راه دریا کجاست به کارگردانی یوسف بهجتی.


یکشنبه 29 دی 1392

هاتفی رئیس انجمن هنرهای نمایشی اردکان شد

   نوشته شده توسط: حمیدرضا هاتفی    

علی هاتفی اردکانی از هنرمندان فعال تئاتر اردکانٰ،رئیس انجمن نمایش این شهرستان شد. با انتصاب علی زمانیان به سمت سرپرست ارشاد اردکان،مدتی بود که این انجمن رئیس نداشت و اینک با انتخابات برگزار شده قرعه بنام علی هاتفی زده شد. امیدواریم اردکان که یکی از شهرهای با سابقه در تئاتر است همچنان با موفقیت بر صحنه بماند. 


تعداد کل صفحات: 4 1 2 3 4
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic